Kontrola instalacji ppoż. na miejscu

VdS Technische Prüfstelle von VdS

Oddział Kontroli Technicznej VdS

Największa w Europie organizacja rzeczoznawcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Oddział Kontroli Technicznej jest wiodącą w Europie organizacją rzeczoznawczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rzeczoznawcy VdS oceniają rocznie ponad 30 tys. instalacji ppoż. na całym świecie.

Program Oddziału Kontroli Technicznej obejmuje obecnie kontrolę następujących instalacji, w szczególności są to:

  • instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, instalacje mgły wodnej, instalacje pianowe
  • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
  • gazowe instalacje gaśnicze
  • instalacje gaszenia iskier, instalacje gaśnicze ochrony kuchni, instalacje redukcji tlenu
  • systemy sygnalizacji pożarowej
  • oddymianie (grawitacyjne i mechaniczne)

Kontrole przeprowadza się na podstawie wytycznych VdS, które wielokrotnie wykraczają poza ustawowe regulacje i tym samym stanowią optymalną ochronę. Ponadto uwzględniane są krajowe i międzynarodowe normy, na przykład amerykańskie regulacje NFPA (National Fire Protection Association) i FM (Factory Mutual). Również kontrole na podstawie wymogów ubezpieczeniowych i przepisów organów budowlanych oraz kontrole ochrony ppoż. instalacji przemysłowych według przepisów prawa budowlanego należą do spektrum usług VdS.


Unikalne know-how, bezstronność i niezależność Oddziału Kontroli Technicznej VdS zapewnia przewagę konkurencyjną

VdS Erstprüfung Brandschutzanlage

Kontrola instalacji ochrony ppoż. na miejscu stanowi ważny punkt ciężkości w pracy ekspertów VdS.

Wyraźna specjalizacja w zakresie ochrony ppoż. oraz własne laboratoria VdS umożliwiają stworzenie doskonałej i kompletnej oferty, która stanowi unikalną wartość w konfrontacji z konkurencją. Dotychczas VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce bazował na akredytacji niemieckiej jednostki akredytującej: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) w zakresie kontroli stałych urządzeń ppoż. zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17020.

W celu potwierdzenia w Polsce know-how i kompetencji VdS, Oddział Kontroli Technicznej przystąpił do procedury akredytacji. Akredytacja została udzielona przez niezależny organ państwowy – Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Od dnia 17.12.2020 Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce Akredytowaną Jednostką Inspekcyjną typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych wg norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO, CEA i innych,
więcej informacji ➡️ https://pl.vds.de/topics/akredytacja/


➡️ Polityka dotycząca bezstronności i niezależności

VdS wykonuje swoje czynności inspekcyjne niezależnie i bezstronnie oraz działa jako jednostka inspekcyjna typu A. Nie ma stron zaangażowanych ze strony właściciela lub zarządcy VdS, które mogłyby być zainteresowane elementami / instalacjami kontrolowanymi przez VdS. VdS przeprowadza kontrole jako trzecia niezależna strona i nie bierze udziału w projektowaniu, produkcji, dostawie, instalacji, użytkowaniu lub konserwacji elementów / instalacji, które mają być kontrolowane. VdS i jego personel nie są zaangażowani w żadne działania, które mogłyby kolidować z niezależnością oceny i uczciwości VdS w odniesieniu do działań inspekcyjnych. VdS i jego personel nie są zaangażowani w projektowanie, produkcję, dostawę, instalację, zakup, własność, użytkowanie lub konserwację kontrolowanych elementów / instalacji.

Poprzez współpracę na forum krajowych i międzynarodowych gremiów rzeczoznawcy VdS w decydującym stopniu współtworzą regulacje techniczne dotyczące ochrony ppoż. Ze względu na wieloletnie doświadczenie na tym polu działalności oraz dzięki międzynarodowym kontaktom z innymi ekspertami ds. ochrony przeciwpożarowej i organizacjami skupiającymi inspektorów technicznych na całym świecie rzeczoznawcy VdS dysponują dogłębną wiedzą o szczegółach i rozeznaniem w zakresie przyszłych rozwiązań.

Kontakt

Oddział Kontroli Technicznej VdS:

E-mail: warszawa(at)vds.de

Tel.: +48 22 546 93 00