Przewaga konkurencyjna poprzez certyfikowaną jakośćAby pomyślnie prosperować na rynku, przedsiębiorstwa muszą dysponować jasno określonymi procesami pracy. Certyfikowane systemy QM zgodne z normą DIN EN ISO 9001 przynoszą w tym zakresie widoczne korzyści. Motywują jednostki do opisania i wprowadzenia koniecznych procesów pracy. Przykładowo analiza wymogów stawianych przez klienta oraz przeprowadzenie opanowanych procesów usługowych i produkcyjnych przyczyniają się do tego, że klienci w sposób ciągły i zgodny z oczekiwaniami otrzymują poszczególne usługi. Jedynie przedsiębiorstwa, które przez cały czas spełniają wysokie wymagania, satysfakcjonują klientów i wiążą ich ze sobą długoterminowo.


Certyfikowane systemy zarządzania jakością (QM) wzbudzają zaufanie klientów.

Certyfikacja systemów QM zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 wzbudza u klientów zaufanie w stałą i wysoką jakość usług – w szczególności w przypadku produktów i usług posiadających aprobatę VdS. Z tego powodu VdS wymaga w ramach procedur aprobacyjnych dot. produktów i instalatorów zaświadczenia o certyfikowanym systemie QM zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

Już w roku 1991 VdS rozszerzyło swoją ofertę usług o certyfikację systemów QM, a w 1992 roku jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw certyfikujących w Niemczech uzyskało akredytację Niemieckiej Jednostki Akredytującej (Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH (TGA)). Od tego czasu VdS audytowało i certyfikowało ponad 1.000 firm z wielu różnych branż. Z dużym sukcesem: Odnośne firmy potwierdzają, że poprzez wprowadzenie systemu QM zapewniona jest fachowa wiedza przedsiębiorstwa, procesy pracy w zakładach są przejrzystsze, a koszty zostały obniżone. Kolejne korzyści, jakie przynosi sprawnie funkcjonujący system QM, to zapobieganie błędom już w fazie opracowywania produktu/projektowania, mniej reklamacji i roszczeń gwarancyjnych, co możliwe jest dzięki stałej wysokiej jakości produktów lub usług.


Wysoko wykwalifikowany zespół audytorów VdS

Kształcenie zespołu audytorów VdS odbywa się według surowych regulacji Europejskiej Organizacji ds. Jakości (European Organization for Quality – EOQ), które muszą być przestrzegane przez audytorów. Wymienić należy tutaj:

 • Niezależność w stosunku do klienta, doradców lub pozostałych usługodawców
 • Bezstronność w celu osiągnięcia możliwie najwyższego stopnia obiektywności
 • Jasna postawa w przypadku kolizji interesów

Niższe koszty ponoszone przez producentów i usługodawców posiadających aprobatę VdS

Dodatkowe korzyści z certyfikacji systemu zarządzania QM przez VdS wynikają dla produktów techniki ochrony ppoż. i systemów zabezpieczeń. Ponieważ poprzez certyfikację systemu QM i produktów z jednej ręki można znacznie zredukować nakład czasu i kosztów. Również firmy instalatorskie korzystają z takich korzyści, jeśli np. połączą kontrole instalacji oraz specjalistyczne oględziny zakładu z ekspertyzą systemu QM.

Certyfikacja grupowa vs. certyfikacja indywidualna

Oprócz tradycyjnych certyfikacji indywidualnych VdS oferuje również procedurę certyfikacji grupowej. Na drugi plan schodzi tutaj jednak kilka korzyści, które VdS – jako specjalistyczna jednostka certyfikująca – może w dużym stopniu zaoferować swoim klientom. Podejmując zatem decyzję, czy należy starać się o certyfikat grupowy, czy też indywidualny, wcześniej należy rozważyć następujące zalety i wady wybranej certyfikacji:

Zalety certyfikacji grupowej

 • Oszczędności poprzez audyty zewnętrzne oparte na losowym pobieraniu próbek zgodnie z harmonogramem
 • Wykorzystanie efektów synergii poprzez wymianę doświadczenia oraz centralne gromadzenie danych i wskaźników
 • Centralne udostępnienie dokumentów, informacji i środków pomocniczych dla systemu QM

Wady certyfikacji grupowej

 • Prawie całkowite wyeliminowanie obiecanych w danym przypadku przez operatora grupy – oszczędności kosztów poprzez połączenie kontroli w ramach aprobat VdS z audytami QM (np. kontrole EMA, oględziny zakładu, ekspertyzy dot. konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej), uwarunkowane zredukowaną liczbą wizyt na miejscu.
 • Ograniczona fachowa informacja udzielana przez audytora VdS, uwarunkowana również zredukowaną liczbą wizyt na miejscu.
 • Redukcja efektywności systemu QM w wyniku brakujących kontroli zewnętrznych, wówczas istnieje zagrożenie utraty praktycznego odniesienia do własnego systemu QM.
 • Poprzez włączenie certyfikacji indywidualnych do procedury grupowej istnieje niebezpieczeństwo niezawinionej utraty certyfikacji QM.
 • Zobowiązanie do ujawnienia różnych wrażliwych, wewnątrzzakładowych wskaźników, ewentualnie również w otoczeniu konkurencyjnym.
 • Dodatkowy nakład poprzez przestawienie dotychczasowego systemu QM na grupowy system QM.