Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (System 1)Uwarunkowania

W dniu 04.04.2011 opublikowane zostało europejskie rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych, które obowiązuje bezpośrednio, bez implementacji do prawa krajowego, we wszystkich państwach członkowskich UE:

„ROZPORZĄDZENIE (EU) Nr 305/2011 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG”.

Już 24.04.2011 r. weszły w życie fragmenty dotyczące placówek notyfikowanych, placówek dopuszczających oraz organów notyfikujących. Rozdziały rozporządzenia dot. wyrobów budowlanych dotyczące procedury oceny zgodności należy stosować w sposób wiążący od 01.07.2013.


VdS – Notified Body zgodnie z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO)

VdS jest uznaną przez nadzór budowlany placówką certyfikującą (Notified Body) zgodnie z rozporządzeniem WG dot. wyrobów budowlanych i jest zarejestrowana pod nr identyfikacyjnym 0786.

VdS oferuje, także w ramach swojej procedury uznaniowej, dla wyrobów budowlanych do zastosowania w stacjonarnych instalacjach przeciwpożarowych procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (System 1) zgodnie z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO).

Po pozytywnie zakończonej procedurze VdS wystawia „Certyfikat stałości właściwości użytkowych”, zawierający tabelę ze wszystkimi istotnymi cechami stanowiącymi podstawę zharmonizowanych norm, w których zidentyfikować można właściwości użytkowe deklarowane i potwierdzone przez producenta.


Deklaracja właściwości użytkowych

Począwszy od dnia 01.07.2013 r., każdy producent – abstrahując od kilku wyjątków – musi wystawić deklarację właściwości użytkowych (Declaration of Performance, DoP), jeżeli dla danego wyrobu budowlanego obowiązuje norma zharmonizowana. „Deklaracja właściwości użytkowych” zastępuje w obszarze wyrobów budowlanych dotychczasową „deklarację zgodności“. W deklaracji właściwości użytkowych należy wymienić wszystkie istotne cechy (essential characteristics), jakie zostały ustalone w europejskich normach zharmonizowanych. W odniesieniu co najmniej do jednej cechy należy zadeklarować właściwość użytkową. Cechy, co do których nie jest deklarowana właściwość użytkowa, muszą być zadeklarowane jako „NPD” („No Performance Determined” / „nie ustalono właściwości użytkowej”).

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE może być umieszczane tylko na tych wyrobach budowlanych, dla których producent wystawił deklarację właściwości użytkowych, przy czym to producent w dużym stopniu sam decyduje, jakie cechy chciałby wykazać.

Porównywalność wyrobów oznaczonych znakiem CE nie jest już możliwa bez uwzględnienia deklaracji właściwości użytkowych, albowiem bez niej nie wynika, jakie właściwości użytkowe wykazuje dany wyrób.

Wyroby i normy

W NANDO Information System Komisja Europejska informuje m.in. o europejskich państwach członkowskich, ich placówkach notyfikowanych oraz o normach zharmonizowanych odnoszących się do rozporządzenia dot. wyrobów budowlanych.

Nasz zespół chętnie odpowie na Państwa pytania:

Instalacje przeciwpożarowe

Martin Klocke
+49 (0)221 7766 -439

Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi

Hans-Josef Hammer
+49 (0)221 7766 -463

Dodatkowe informacje

Notyfikacja