Akredytacja

Akredytacja – rola i znaczenie

„Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000 akredytacja to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności.

Akredytację należy zatem rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów, do wykonywania określonych czynności. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Międzynarodowe normy i wytyczne określają wymagania akredytacyjne zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych. (Aktualizacja: 22.07.2020 14:40)”
(URL: https://www.pca.gov.pl/akredytacja/akredytacja/rola-akredytacji/)

Akredytowana Jednostka Inspekcyjna w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych - Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. (Nr AK 036)

Do końca 2020 roku VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce bazował na akredytacji niemieckiej jednostki akredytującej: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) w zakresie kontroli stałych urządzeń ppoż. zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17020. W celu potwierdzenia w Polsce know-how i kompetencji VdS Oddział Kontroli Technicznej przystąpił do procedury akredytacji. Akredytacja została udzielona przez niezależny organ państwowy – Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Od dnia 17.12.2020 Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce Akredytowaną Jednostką Inspekcyjną typu A wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 w zakresie kontroli instalacji przeciwpożarowych wg norm/wytycznych: PN-EN, VdS, NFPA, FM Global, ISO i CEA.

 

Rodzaje instalacji, które są ujęte w zakresie akredytacji:

  • instalacje tryskaczowe,
  • instalacje zraszaczowe,
  • instalacje mgłowe,
  • instalacje pianowe,
  • instalacje gazowe,
  • instalacje inertyzacji,
  • instalacje wykrywania, eliminacji i gaszenia iskier,
  • instalacje hydrantowe,
  • instalacje gaszenia kuchni,
  • systemy sygnalizacji pożarowej.

Kontakt

Oddział Kontroli Technicznej VdS:

E-mail: warszawa(at)vds.de

Tel.: +48 22 546 93 00